tiistai 28. joulukuuta 2010

TI 28.12.2010


Päivän sää

Lämpötila aamulla – 20 C, tuuli 4 m/s, tuntuu kuin -25 C, lämpötila päivällä – 21 C. Aurinko nousee: 10.21, aurinko laskee: 14.30. Päivän pituus: 4 h 9 min. Lumen syvyys 21 cm.

Tapahtumat

Konkurssihakemuksen käsittelyn juridiikkaa. Olen esittänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle seuraavan täydennyksen. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/taydennys-lausumaan.html

Konkurssilaki 20.2.2004/120 2 luku 4 § Vakuus konkurssiin asettamisen esteenä
Velallista ei voida asettaa velkojan hakemuksesta konkurssiin, jos:
1) velkojalla on velallisen omaisuuteen maksun turvaava panttioikeus tai muu siihen rinnastettava vakuus;
2) velkojalla on erääntyneestä saatavastaan kolmannen asettama maksun turvaava vakuus ja konkurssin hakeminen on vastoin niitä ehtoja, jotka velkojan on vakuuden vastaanottaessaan katsottava hyväksyneen; taikka
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole voinut asettaa minua henkilökohtaiseen konkurssiin, koska olen esittänyt pankkitakauksen asiassa.

Hakemus asian pääkäsittelystä oikeudenkäymiskaari sanoo näin: 8 luvun 6 § (30.8.2002/768)
Asiaan osallista kehotetaan lausumassaan ilmoittamaan kantansa hakemukseen tai pyydettyyn toimenpiteeseen. Lisäksi asiaan osallista kehotetaan tarvittaessa:
1) esittämään perusteet vastustamiselle;
2) ilmoittamaan todisteet, jotka hän aikoo esittää, ja mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen;
3) esittämään vaatimuksensa oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta;
4) liittämään lausumaansa ne kirjalliset todisteet, joihin hän vetoaa; sekä
5) tekemään väitteensä siitä, ettei tuomioistuin voi ottaa asiaa tutkittavaksi.
Asiaan osallista on myös kehotettava ilmoittamaan 5 luvun 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot. Lausuma on antajan tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa

9 § (30.8.2002/768)
Hakemusasia ja riita-asia voidaan käsitellä samassa oikeudenkäynnissä, jos asioilla on yhteyttä keskenään ja niiden käsitteleminen yhdessä käy haitatta päinsä. Hakemusasia voidaan käsitellä rikosasian yhteydessä, jos asioilla on yhteyttä keskenään ja niiden käsitteleminen yhdessä käy haitatta päinsä.

22 § (13.3.2009/135)
Jos käräjäoikeus katsoo, että se ei ole toimivaltainen tutkimaan asiaa, käräjäoikeuden on kantajan tai hakijan suostumuksella siirrettävä asia toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus saa kuitenkin jättää asian siirtämättä, jos toimivaltainen käräjäoikeus ei ole vaikeuksitta selvitettävissä

6 luku 10 § (22.7.1991/1052)
Jos pääkäsittely on aloitettu, se saadaan lykätä ainoastaan, jos:
1) se on aloitettu 7 §:n nojalla;
2) tuomioistuimen tietoon on tullut uusi tärkeä todiste, joka voidaan ottaa vastaan vasta myöhemmin; tai
3) se ennalta arvaamattoman seikan johdosta tai muusta tärkeästä syystä on välttämätöntä.
Kun pääkäsittely lykätään, on samalla määrättävä, milloin asian käsittelyä jatketaan, sekä ilmoitettava asianosaiselle, mikä seuraamus

Tämä tärkeä todiste on Korkeimman oikeuden päätös tuomion purkuasiassa. Asian käsittely korkeimmassa oikeudessa on vielä kesken. Toinen tärkeä todiste on Rovaniemen hovioikeuden päätös, missä käsitellään Mikko Kovalaisen pyynnöstä myös Raahen käräjäoikeuden päätös, jonka perusteella konkurssihakemus on tehty. Kolmas tärkeä todiste on Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen päätös asiassa. Asiasta olen valittanut Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen.

Oikeudenkäymiskaaren 13 kuvun 6 § Tuomari on esteellinen, jos:
1) asianosainen on tuomarin tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun läheisensä vastapuoli muussa oikeudenkäynnissä tai viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa; tai
2) tuomarilla on palvelussuhteen perusteella tai muuten asianosaiseen sellainen suhde, että se, erityisesti käsiteltävänä olevan asian laatu huomioon ottaen, antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Konkurssihakemus perustuu Raahen käräjäoikeuden tuomioon, jossa käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely. Kolme oikeudenistuntoa seuraamassa ollutta todistajaa todistaa valaehtoisesti asian samoin kuin sen, että käräjätuomari Jyrki Määttä toimi puolueellisesti asian käsittelyssä eikä ottanut vastaan todistusaineistoa. En saanut esittää edes vastinetta asiassa oikeuskäsittelyssä. Asian rikostutkinnassa toimi esteellisenä tutkijana Kalajoen poliisi Harri Rahkola ja esteellisenä tutkinnanjohtajan Ylivieskan poliisi Raimo Ollila ja esteellisenä syyttäjänä Esa Mustonen. Näistä kaikista on kirjalliset todistusaineistot, jotka tulen esittämään asiassa. Käräjätuomari Jyrki Määttä on käräjätuomari Timo Tammikedon työtoveri. Minun oikeustajuni mukaan eilinen puhelinkeskustelu käräjätuomari Timo Tammikedon kanssa vahvistaa sen asian, että Timo Tammiketo on esteellinen käsittelemään asiaan ennakkoasenteensa vuoksi ja myös siksi, että on käsitellyt asiakokonaisuuteen liittyvää asiaa jo aikaisemmin.
Katso: Epävirallinen oikeudenpäätös http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/epavirallinen-oikeuden-paatos.html

Markku Kosken kunnianloukkausasiassa pyysin jatkoaikaa loppulausunnon antamiseen. Loppulausunnon määräaika olisi ollut 30.12.2010. Tarvitsen jatkoaikaa, koska kaikkea ei ehdi tehdä yhtä aikaa: samanaikaisesti on pitänyt tehdä valitus Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen, purkuhakemus korkeimpaan oikeuteen, valitus Rovaniemen hovioikeuteen, vastine Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen sekä loppulausunto Markku Kosken kunnianloukkausasiaan sekä aineisto Mikko Kovalaisen kunnianloukkausasiaan. Markku Kosken liiketoimet on julistettu salaiseksi, vaikka salaiseksi julistamiseksi ei minun oikeustajuni mukaan ole perusteita. Vapo Oy:n hallitus on 28.11.2006 hyväksynyt Vapon Pellettiliiketoiminnan 16.11.2006 tekemän ja Vapon johtoryhmässä 20.11.2006 käsitellyn investointiesityksen koskien Skanpell Oy:n koko osakekannan hankintaa. Investointiesityksessä on esitetty, että Scanpell Oy:n osakkeista maksetaan 1,2 miljoonaa euroa ja että yhtiön velkavastuut huomioon ottaen yhtiön velaton kauppahinta on 2,3 miljoonaa euroa. Markku Koskelle maksettiin kauppahinta kahdessa erässä 216 710,52 euroa ja 63 755,57 euroa eli yhteensä 280 466,09 euroa.

Osakkeista maksetun kauppahinnan lisäksi Vapo Oy on maksanut välittömästi Scanpell Oy:n osakekaupan jälkeen 60 000 euron konsulttipalkkion Wanhakoski Ky:lle.
Vapo Oy on maksanut Markku Koskelle Scanpell Oy:n osakekauppaan liittyvästä konsultoinnista, kaupan valmistelusta ja järjestämisestä 2.12.2006 summan 60 000 euroa. Vapo Oy ilmoittaa saaneensa vastikkeena myös Markku Kosken ulkopuolisella insinööritoimistolla teettämänsä suunnittelupiirustukset Raahen Lapaluodon satamaan aiotusta pellettitehtaasta.
On aika erikoista, että myydyn omaisuuden pääomistaja saa noin suuren konsulttipalkkion (60 000 euroa) kaupan suorittamisesta ja ostajan neuvomisesta. Vapo Oy kertoo, että Koski on saanut konsulttipalkkiota luovuttaessaan Raahen suunnitellun pellettitehtaan suunnitelmia Vapolle. Saatavilla olevien tietojen mukaan kyseisen pellettitehtaan suunnitelmia on rahoittanut itse myyty yhtiö Scanpell Oy, Vapo Oy ja mm. Rautaruukki Oyj eikä Markku Koski yksityishenkilönä. Onko Markku Koskella ollut oikeus luovuttaa näitä suunnitelmia, koska ne ovat olleet jo ennen kaupantekoa osaltaan Vapo Oy:n omaisuutta? Oliko Markku Koskella oikeus luovuttaa Rautaruukin tehtaiden teknisiä yksityiskohtia koskevia tietoja ulkopuolisille tahoille?
On otettava huomioon myös se, että Vapo Oy:llä ja Wanhakoski Ky:llä ei ole ollut konsulttisopimusta keskenään. Konsulttipalkkio on ollut ”pimeää rahaa” Wanhakoski Ky:lle. Lisäksi on otettava huomioon se, että Scanpell Oy on toiminut niin, ettei sen osakepääomaa ole maksettu. Yhtiö on toiminut ”laittomassa tilassa”, koska osakepääomaa ei ole maksettu lain edellyttämällä tavalla. Osakepääomasta on maksettu vain 1/3. Asia selviää Scanpell Oy:n tilinpäätöstiedoista.

Uutiset

Valko-Venäjällä pahoinpidellyn presidenttiehdokkaan Vladimir Nekljajevin tilanteesta on saatu uutta tietoa. Nekljajevin Suomessa asuva tytär Eva Nekljajeva kertoi YLE Uutisille kuulleensa myöhään maanantai-iltana asianajajalta, että hänen isänsä on elossa ja istuu tutkintavankeudessa.

Venäjän kuuluisimman vangin, entisen öljymiljardöörin Mihail Hodorkovskin vankeusrangaistus pitenee. Moskovalainen tuomioistuin totesi maanantaina Hodorkovskin, 47, ja häne n liikekumppaninsa Platon Lebedevin syylliseksi kavallukseen ja rahanpesuun. Kaksikko todettiin syylliseksi yli 200 miljoonan öljytonnin kavaltamiseen öljy-yhtiö Jukosilta ja varastettujen öljytulojen pesemiseen. Vankeusrangaistuksen pituus selviää lähipäivinä. Syyttäjä vaatii Hodorkovskille kuuden vuoden vankeusrangaistusta. Ilman uutta tuomiota Hodorkovski olisi vapautunut vankilasta ensi syksynä eli noin puoli vuotta ennen Venäjän presidentinvaaleja.

Suomalaisten sosiaalityöntekijöiden asenteet köyhiä kohtaan ovat tutkimuksen mukaan Pohjoismaiden tylyimmät. He syyttävät köyhyydestä asiakkaita itseään monin verroin yleisemmin kuin muiden maiden sosiaalityöntekijät, ilmenee Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta. Sen sijaan norjalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset sosiaalityöntekijät eivät näe ihmisissä itsessään juuri lainkaan syytä vähävaraisuuteen.

Puhelinmarkkinoinnin villi yritystoiminta huolestuttaa Palvelualojen ammattiliittoa PAMia ja Erityispalvelujen Työnantajaliittoa. PAMin tietoon on tullut tapauksia, joissa puhelinmarkkinointia harjoittava yritys esimerkiksi irtisanoo työntekijöitä koeajan lopussa ja jättää palkkoja maksamatta. Myös provisiopalkat ja bonusjärjestelmät ovat joskus vaikeaselkoisia.

Lehtileikkeet lehtileikekirjaani

Ensimmäinen lehtileike: Keskipohjanmaa 28.12.2010 Kaikesta ei kannata valittaa. Hovi ei tutki päivänselviä käräjäoikeuden päätöksiä.
Erkin kommentti: Tällä tavalla ei paranneta kansalaisen oikeusturvaa, vaan päinvastoin heikennetään. Kansalaisten oikeusturvaa parannetaan siten, että poliisi, syyttäjä, laillisuusvalvojat ja oikeuslaitos noudattaa Suomen lakia. Valitusmenettelyn estäminen on Suomen perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Menettelyllä alistetaan riippumattomat oikeuslaitokset entistä tiiviimmin poliittiseen valvontaan. On todennäköistä, että mielivalta oikeuslaitoksissa entisestään voimistuu. Tällä tavalla estetään myös asioista valittaminen Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen. Katso perustuslaki 21 § Oikeusturva:
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Katso Euroopan Ihmisoikeussopimus 13 artikla: Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon Jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.
Katso Euroopan Ihmisoikeussopimus 17 artikla: Oikeuksien väärinkäyttö
Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.

Televisiosta katsottua

Kiehtova maailma. Elämää heimon kanssa. Kello 09.20 lähtien televisioa ei voinut katsoa, koska ei ollut signaalia. Kalajoella on todella huono tv-näkyvyys. Näkyvyys parani sitten päivällä.

Mielenkiintoiset blogit

Jyrki Virolainen http://jyrkivirolainen.blogspot.com/

Jukka Kemppinen http://kemppinen.blogspot.com/

Kari Uoti http://www.kariuoticonsulting.fi/blog

Timo Soini http://timosoini.fi/

Päivän aforismi

Aralle ja epäröivälle kaikki on mahdollista, koska se siltä näyttää. (W.Scott)

Laulu, mikä on jäänyt mieleeni

Porilaisten marssi
http://www.youtube.com/watch?v=FDOI1DMjMw8

Terveys ja liikunta

Paino 101,4 kg, verenpaine 164 / 102, lepopulssi 62. Aamujumppa 30 min. Uinti 1000m / 88 000 m.

Loppukevennys

Mies ilmestyi tavaratalon naistenvaateosastolle ostaakseen vaimolleen lahjaksi uudet käsineet. Koska hän ei muistanut minkä kokoiset niiden pitäisi olla, hän pyysi apua nuorelta, kauniilta myyjättäreltä. Tämä ojensi kätensä ja kysyi:– Onko hänellä kenties samankokoiset kädet kuin minulla? Mies tunnusteli käsiä.– Kyllä ne tuntuvat samanlaisilta kuin vaimoni kädet, hän sanoi.
Myyjä laittoi ostoksen pussiin ja mies oli jo maksamassa, kun hän keksi: – Taidan muuten saman tien ostaa hänelle myös rintaliivit ja pikkupöksyt.

Nainen tuli lääkärin vastaanotolle.– Tunnen oloni todella heikoksi, ja seksinkin kanssa on ongelmia.
– Minkälaisia ongelmia. – Olo on niin heikko, etten jaksa sanoa yhdellekään miehelle ei.

Mies meni pyytämään johtajaltaan vapaapäivää.– Haluaisin päästä anoppini hautajaisiin.
Johon johtaja totesi kuivasti: – Niin minäkin.

Blondi oli ollut viisi vuotta naimisissa ja ystävätär kysyi:– Rakastaako miehesi sinua yhä samalla tavalla kuin liittonne alussa? – Ei, kyllä hän on oppinut pari uuttakin asentoa.

-Mitä eroa on lentokoneella ja kondomilla? - Kun lentokone menee rikki, tulee kuolleita, mutta kun kondomi menee rikki, tulee eläviä.

Parkettien partaveitsi oli tanssin pyörteissä melkoisessa tungoksessa daaminsa kanssa, kun häneltä vahingossa pääsi melkoinen pieru. Nainen närkästyi ja päätti lähteä ja jättää sankarin yksi pilvensä keskelle. Tämä huusi kuitenkin perään: – Hei, älä mene! Voivathan kaikki luulla että se olin minä.

- Millainen on neitseellinen metsä? opettaja kysyi biologian tunnilla. Muut oppilaat olivat ymmällä, mutta eräs vintiö viittasi innokkaasti. – Se on paikka, jonne mies ei ole koskaan astunut.

- Miehet ovat kuin telkkarimainoksia, muuan neiti puhisi ystävättärelleen kahvikupin ääressä.
– Miten niin? – Niihin ei kannata uskoa, eivätkä ne kestä 60 sekuntia kauempaa.

Pieni tyttö meni karkkikauppaan ja halusi ostaa suklaapupun.– Sen pitää olla poikapupu, hän sanoi kauppiaalle.– Mitä varten? kauppias ihmetteli.– Poikapupussa on enemmän suklaata.

Ensimmäistä koulupäivänä opettaja selosti missä vessat ovat ja pyysi vain viittaamaan, jos tulee sinne asiaa. Villelle tulikin kohta pissahätä ja hän sai luvan mennä vessaan. Pian poika kuitenkin tuli takaisin ja valitti:– En löydä sitä. Matti sai lähteä näyttämään ja kun he tulivat takaisin, Matti selitti: – Ei ihme, ettei Ville löytänyt sitä. Sillä oli kalsarit väärinpäin jalassa.

- Mikä on rinneravintoloitten suosituin karaokelaulu? – Yhdet vielä ja sitten lasku.

Mies oli palavasti rakastunut naiseen, joka valitettavasti oli varattu.– Kultaseni, kaipaan luoksesi valtavasti, mutta miten ikinä pystyn tulemaan tapaamaan sinua? – Helposti. Tulet vain ja soitat ovikelloa ja minä sanon miehelleni, että olet ulosottomies. Hän luikkii takaovesta tiehensä, eikä taatusti palaa ennen aamua.

Korkokenkäkukkamekkosuohiihtokisat
http://www.youtube.com/watch?v=g5yitQj4BMw&feature=related

Tulossa hallayö
http://www.youtube.com/watch?v=G5yiOQAXhwY&feature=related

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti